คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น (/showthread.php?tid=1801)ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น - doa - 10-05-2016

ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น 
เวียง อากรชี, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, นิวัติ อารวิล, อนุชา เชาว์โชติ, สุวิมล ถนอมทรัพย์, จิราลักษณ์ ภูมิไธสง และเชาวนาถ พฤทธิเทพ

          ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น เนื่องจากการผลิตวุ้นเส้นในภาคเกษตรกรหรือกลุ่มแปรรูปขนาดเล็ก ยังคงใช้เครื่องมือแบบเก่าซึ่งต้องใช้แรงงานที่มีประสบการณ์สูงจึงเป็นปัญหาสำคัญของการผลิตวุ้นเส้น จากการวิจัยได้ออกแบบพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องโรยเส้นวุ้นเส้นขึ้นโดยพัฒนามาจากเครื่องโรยเส้นขนมจีน โดยตัวเครื่องโรยเส้นประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ เกียร์ปั้มในการสร้างแรงดัน มอเตอร์ต้นกำลัง 1 แรงม้า และหัวโรยเส้นในการกำหนดขนาดของเส้น จากการทดสอบเครื่องผลิตวุ้นเส้นพบว่า มีอัตราการผลิตวุ้นเส้นอยู่ที่ประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณภาพของเส้นใกล้เคียงกับการใช้คนโรยแบบเดิม แต่ยังมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของเส้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงควรมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น