คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้าจากญี่ปุ่น - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้าจากญี่ปุ่น (/showthread.php?tid=191)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้าจากญี่ปุ่น - doa - 11-02-2015

การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้าจากญี่ปุ่น
สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, ณัฏฐพร อุทัยมงคล, วาสนา ฤทธิ์ไธสง และคมศร แสงจินดา
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          พิทูเนีย (Petunia, Petunia hybrida) อยู่ในวงศ์โซลานาซีอี้ มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกาใต้ เป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับ (Ornamental plant) ที่นิยมปลูกกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เนื่องมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งคุณภาพดอก สีดอก ขนาดดอก จึงทำให้สามารถปลูกได้ทั้งปี บางสายพันธุ์ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ปัจจุบันจัดเป็นพืชสิ่งต้องห้ามที่มีการนำเข้าเมล็ดเพื่อการค้าได้จากญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียว แต่ปริมาณการนำเข้ามีเพียงไม่มากนัก และมีจำนวนหลายหลากสายพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์นำเข้าดังกล่าวอาจมีศัตรูพืชร้ายแรงที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์นำเข้าได้

          ผลการศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของพืชพิทูเนีย จำนวนทั้งสิ้น 136 ชนิด ที่มีรายงานพบในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 77 ชนิด และในจำนวนนี้ที่ไม่มีรายงานในประเทศไทย และสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย จำนวน 16 ชนิด แบ่งเป็นแบคทีเรีย 1 ชนิด ได้แก่ Pseudomonas viridiflava เชื้อรา 1 ชนิด ได้แก่ Chalara elegans ไวรัส 11 ชนิด ได้แก่ Alfalfa mosaic virus, Asparagus virus 2, Citrus tatter leaf virus, Tobacco streak virus, Tomato aspermy virus, Tomato spotted wilt virus, Arabis mosaic virus, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Tobacco etch virus, Tomato mosaic virus ไวรอยด์ 3 ชนิด ได้แก่ Chrysanthemum stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Potato spindle tuber viroid และจากผลการตรวจสอบศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งนำเข้าด่านตรวจพืชไปรษณีย์รวมทั้งสิ้น 262,000 เมล็ด ไม่พบศัตรูพืช