คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บและย่อยเหง้ามันสำปะหลังติดท้ายแทรกเตอร์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2556 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=6)
+--- เรื่อง: วิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บและย่อยเหง้ามันสำปะหลังติดท้ายแทรกเตอร์ (/showthread.php?tid=1925)วิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บและย่อยเหง้ามันสำปะหลังติดท้ายแทรกเตอร์ - doa - 10-13-2016

วิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บและย่อยเหง้ามันสำปะหลังติดท้ายแทรกเตอร์
เวียง อากรชี, ขนิษฐ์ หว่านณรงค์, อนุชิต ฉ่ำสิงห์, เทียนชัย เหลาลา นายสมส่วน ทองดีนอก

           เครื่องเก็บและยํอยเหง้ามันสำปะหลังติดท้ายรถแทรกเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องจักร 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ เครื่องขุดและเก็บลำเลียง เครื่องหั่นย่อยเหง้ามันสำปะหลัง โดยเครื่องขุดและเก็บลำเลียงประกอบด้วย ผาลขุด หน้ากว้าง 400 มิลลิเมตร ชุดตะแกรงร่อนสายพานโซ่ลำเลียง หน้ากว้าง 800 มิลลิเมตร ยาว 1,200 มิลลิเมตร ซี่ตะแกรงเป็นเหล็กแป๊บกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างซี่ 60 มิลลิเมตร ขับเคลื่อนการหมุนจากเพลาอำนวยกำลังแทรกเตอร์มีความสามารถในการขุดและเก็บ 0.75 ไร่/ชั่วโมง มีร้อยละมันสำปะหลังที่สูญเสีย เทำกับ 4.5 เครื่องย่อยเหง้ามันสำปะหลังใช้เครื่องย่อยวัสดุเกษตร ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ใช้ต้นกำลังการหมุนใบมีดสับจากเพลาอำนวยกำลังรถแทรกเตอร์ใช้ 750 รอบ/นาที สามารถสับเหง้ามันสำปะหลังได้ประมาณ 1,200 กิโลกรัม/ชั่วโมง