คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานของตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานของตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera (/showthread.php?tid=2)อนุกรมวิธานของตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera - doa - 10-09-2015

อนุกรมวิธานของตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera
ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาอนุกรมวิธานของตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจาย และแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงวันทองสกุล Bactrocera ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงวันทองจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ เช่น พริก กระท้อน ฝรั่ง ชมพู่ มะเฟือง ทั่วทุกภาคในประเทศไทย นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาเลี้ยงจนเป็นตัวเต็มวัย จากนั้นก็ให้ตัวเต็มวัยที่ได้วางไข่และเลี้ยงจนเป็นหนอนระยะสุดท้าย นำตัวหนอนมาทำสไลด์ถาวร เพื่อตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิดพบแมลงวันทองที่สามารถจำแนกชนิดได้แล้วจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Bactrocera latrifron การศึกษายังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการทดลองต่อในปี 2555