คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำ ราดทางดิน - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำ ราดทางดิน (/showthread.php?tid=204)ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำ ราดทางดิน - doa - 11-02-2015

ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำ ราดทางดินและรองก้นหลุมในแปลงทดสอบ
สุเทพ สหายา, บุญทิวา วาทิรอยรัมย์ และพวงผกา อ่างมณี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยวิธีการใช้กับกระบะเพาะชำ ราดทางดินหรือรองก้นหลุมก่อนย้ายกล้า ดำเนินการที่แปลงเกษตรกรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 ในปี 2554 ทดสอบวิธีการแช่กระบะเพาะกล้า วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ำ 4 กรรมวิธี ได้แก่ การแช่กระบะเพาะกล้ามะเขือเทศก่อนย้ายกล้าด้วยสาร imidacloprid (Provado 70%WG), thiamethoxam (Actara 25%WG), clothianidin (Dantoz 16%SG) dinotefuran (Starkle 10%WP) อัตรา 8, 8, 15 และ 30 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ำ 1 ลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร สุ่มนับจำนวนตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวและหนอนชอนใบ 10 ต้น/แปลงย่อย ตรวจนับแมลงหลังงอก 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน ผลการทดลองมีแนวโน้มว่าการแช่กระบะเพาะกล้าด้วยสาร imidacloprid (Provado 70%WG) มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในมะเขือเทศ ส่วนสารชนิดอื่นผลยังไม่ชัดเจน และจะทำการทดลองซ้ำในฤดูกาลปลูกปี 2555 ต่อไป