คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท์เชื้อที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท์เชื้อที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii (/showthread.php?tid=21)การคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท์เชื้อที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii - doa - 10-12-2015

การคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท์เชื้อที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii
ชนินทร ดวงสอาด, สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง, พรพิมล อธิปัญญาคม และสุณีรัตน์  สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

จากการแยกเชื้อราเอ็นโดไฟท์จากพืชสมุนไพร ได้แก่ ขิงป่า น้ำนมราชสีห์ และสาบเสือ โดยนำส่วนของใบ ลำต้น และราก มาฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยวิธี triple surface sterilization ได้เชื้อราจำนวน 75 ไอโซเลท และสามารถจัดกลุ่มเป็น 5 taxa คือ Neosartorya spp., Fusarium spp., Nigrospora sp., Eupenicillium spp. และ Mycelia Sterilia ทำการวัดอัตราการเจริญของเชื้อราเอ็นโดไฟท์ที่แยกได้ และเก็บรักษาเชื้อราเอ็นโดไฟท์