คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ผลสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora palmivora - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ผลสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora palmivora (/showthread.php?tid=211)ผลสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora palmivora - doa - 11-02-2015

ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora palmivora
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, พจนา ตระกูลสุขรัตน์, พีระวรรณ พัฒนวิภาส และยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เก็บรวบรวมตัวอยางโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนระหว่าง ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 แยกเชื้อบริสุทธิ์ แล้วนำมาเลี้ยงบนอาหารวุ้นมันฝรั่งที่ผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการดื้อยาของเชื้อรา Phytophthora palmivora ต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา metalaxyl ได้รา P. palmivora จากจังหวัดจันทบุรี 3 ไอโซเลท และจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ไอโซเลท รวม 5 ไอโซเลท ราทุกไอโซเลทมีแบบคู่ผสมเป็น A1 สารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ความเข้มข้น 10 และ 100 ppm. ไม่สามารถควบคุมการเจริญเส้นใยของราไอโซเลท 54 Du CB 6 S และ 54 Du NST 8 S ได้ ราทุกไอโซเลทสร้างสปอร์แรนเจีย และคลามายโดสปอร์ลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารเคมีที่เพิ่มขึ้น ไม่พบการสร้างสปอร์แรนเจียที่ความเข้มข้น 10,000 ppm.