คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2558 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=28)
+--- เรื่อง: การผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด (/showthread.php?tid=2130)การผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด - doa - 01-09-2017

โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ 
คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดกล้วย
เพ็ญจันทร์ สุทธานุกุล

โครงการวิจัย 1 การวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพเพื่อการส่งออก

เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล, รักชัย คุรุบรรเจิดจิต, จิดาภาสุภาผล, สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ์, ทวีศักดิ์ แสงอุดม, วรางคณา มากกก่าไร, มลุลี บุญเรือง, สำเริง ช่างประเสริฐ, กุลธิดา ดอนอยู่ไพร, ธำรง ช่วยเจริญ, รุ่งทิวา ดารักษ์, ประยูร สมฤทธิ์, พสุ สกุลอารีวัฒนา, กาญจนา ทองนะ, วีระพงษ์ สมใจ, นิยม ไข่มุก, ปัญจพล สิริสุวรรณมา, ศศิธร ประพรม, ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย, บุญญาภา ศรีหาตา, พิกุล ซุ่นพุ่ม, ประหยัด ยุพิน, กุลวดี ฐาน์กาญจน์, นพพร ศิริพานิช และสมชาย บุญประดับ

โครงการวิจัย 2 การวิจัยคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพื่อการบริโภคสด เพิ่มมูลค่าเป็น ผลิตภัณฑ์และการน าสาระส าคัญจากกล้วยไปใช้ประโยชน์

เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล, อารีรัตน์ การุณสถิตชัย, โกเมศ สัตยาวุธ, ภูวสินธ์ ชูสิน, ศิริลออ ราชบุตร, วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร, ศิริพร เต็งรัง, อกนิษฐ์ พิศาลวัชรินทร์, ประยูร เอ็นมาก, กนกศักดิ์ ลอยเลิศ, รุ่งทิวา รอดจันทร์, สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ์, รักชัย คุรุบรรเจิดจิต, พรรณผกา รัตนโกศล และจารินี จันทร์คำ