คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2558 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=28)
+--- เรื่อง: การผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (/showthread.php?tid=2131)การผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - doa - 01-09-2017

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
วิลาสลักษณ์ ว่องไว