คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ผลของช่วงปลูกต่อผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: ผลของช่วงปลูกต่อผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (/showthread.php?tid=2195)ผลของช่วงปลูกต่อผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - doa - 01-20-2017

ผลของช่วงปลูกต่อผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อ้อยทิน จันทร์เมือง, พรพรรณ สุทธิแย้ม, นภาพร คำนวณทิพย์ และสุพรรณณี เป็งคำ
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

          เพื่อศึกษาหาช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงทำการทดลองขึ้นในปี 2555 - 2557 ปีละ 3 การทดลอง คือ ฤดูแล้ง ต้นฝน และปลายฝน โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot design 2 ซ้ำ ให้ Main plot คือ พันธุ์ถั่วเหลือง 3 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้แก่ (1) สายพันธุ์ดีเด่น MJ9520-21 (2) พันธุ์เชียงใหม่ 60 และ (3) พันธุ์อายุสั้นเชียงใหม่ 2 และ Subplot คือ วันปลูก (ห่างกัน 15 วัน) โดยฤดูแล้ง (การทดลองที่ 1) ปลูกตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย.ถึงกลางเดือน ม.ค. ต้นฤดูฝน (การทดลองที่ 2) ปลูกตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. ถึงปลายเดือน พ.ค. และปลายฤดูฝน (การทดลองที่ 3) ปลูกตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค.ถึงปลายเดือน ส.ค. (การทดลองละ 5 - 6 วันปลูก) ขนาดแปลงทดลองย่อย 3 x 5 ตร.ม. พื้นที่เก็บเกี่ยว 2 x 4 ตร.ม. ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ บันทึกข้อมูล ผลผลิตเมล็ด องค์ประกอบผลผลิต สภาพภูมิอากาศระหว่างฤดูปลูก ผลการทดลองพบว่า ในฤดูแล้งสามารถปลูกเร็วขึ้นได้ตั้งแต่กลางเดือน พ.ย. ถึงกลางเดือน ม.ค. (เดิมแนะนำ ปลายเดือน พ.ย. - กลางเดือน ม.ค.) ผลผลิตถั่วเหลืองในปีที่ดี (2557) พันธุ์ชม 60 เฉลี่ย 460 กก./ไร่ สายพันธุ์ MJ9520-21 เฉลี่ย 339 กก./ไร่ และพันธุ์ชม 2 เฉลี่ย 317 กก./ไร่ ช่วงต้นฝน ปลูกได้เร็วขึ้นเช่นกัน คือ ต้นเดือนเม.ย. (เดิมแนะนำ กลางเดือน เม.ย. - ปลายเดือนพ.ค.) หลังจากนั้นถั่วเหลืองทุกพันธุ์ให้ผลผลิตต่ำ แต่ไม่แนะนำให้ปลูกช่วงต้นฤดูฝนเพราะมีความเสี่ยงกับความแปรปรวนของฝน และอุณหภูมิอากาศ ผลผลิตถั่วเหลืองในปีที่ดี (2556) พันธุ์ชม 2 เฉลี่ย 162 กก./ไร่ พันธุ์ชม 60 เฉลี่ย 75 กก./ไร่ และสายพันธุ์ MJ9520-21 เฉลี่ย 30 กก./ไร่ ช่วงปลายฝน สามารถปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย. ถึงปลายเดือนก.ค. (เดิมแนะนำปลายเดือน มิ.ย. - กลางเดือน ส.ค.) ผลผลิตถั่วเหลืองในปีที่ดี (2557) พันธุ์ชม 2 เฉลี่ย 157 กก./ไร่ พันธุ์ชม 60 เฉลี่ย 149 กก./ไร่ และสายพันธุ์ MJ9520-21 เฉลี่ย 40 กก./ไร่ อย่างไรก็ตาม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองในภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อตามให้ทันสถานการณ์ของภูมิอากาศ และปรับตัวได้