คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน้ำค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน้ำค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis (/showthread.php?tid=22)การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน้ำค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis - doa - 10-12-2015

การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน้ำค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

จากการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดส่งออกในประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคราน้ำค้างที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora philippinensis ระหว่างตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 17 จังหวัดได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สตูล ตรัง สุโขทัย เลย เพชรบูรณ์ สระบุรี และขอนแก่น โดยพบข้าวโพดที่แสดงอาการของราน้ำคางที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora sorghi และยังไม่พบตัวอย่างข้าวโพดที่แสดงอาการของโรคราน้ำคางที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora philippinensis