คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: วิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (/showthread.php?tid=2215)วิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ - doa - 01-20-2017

วิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
นิภาภรณ์ พรรณรา, นรีลักษณ์ วรรณสาย, กัณทิมา ทองศรี และสนอง บัวเกตุ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

          วิธีการเร่งอายุ เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากทำให้ทราบความแข็งแรงและสามารถใช้ประเมินอายุการเก็บรักษาได้ด้วย ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่ใช้เร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไม่มีการระบุในกฎของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISTA) การศึกษาวิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จึงได้ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปี 2556 - 2557 วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 4 ซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการเร่งอายุถั่วเขียว จำนวน 15 กรรมวิธี ดังนี้ การเร่งอายุที่อุณหภูมิ 38 40 42 44 และ 46 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 48 72 และ 96 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า ปี 2556 วิธีการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 เพื่อประเมินการเก็บรักษาที่อายุ 1 ปี คือ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เวลา 48 ชั่วโมง ส่วนปี 2557 อยู่ระหว่างการเก็บรักษาที่ 7 เดือน ซึ่งเมื่อเก็บรักษาครบ 1 ปี นำมาหาความสัมพันธ์เพื่อหาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวดังกล่าว