คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาและพัฒนาการตรวจจับศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: การศึกษาและพัฒนาการตรวจจับศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ (/showthread.php?tid=2279)การศึกษาและพัฒนาการตรวจจับศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ - doa - 02-08-2017

การศึกษาและพัฒนาการตรวจจับศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ
ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ่ำสิงห์, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์, สุภัทร หนูสวัสดิ์ และยงยุทธ คงซ่าน
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

          ระบบการเลือกคัดและตรวจจับศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Matlab การวิเคราะห์ภาพที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยสี ขนาด รูปทรงสัณฐาน และความเลื่อม มัน มันวาว ของหอยดักดานศัตรูกล้วยไม้ พบว่าหอยมีสีน้ำตาล รูปทรงกลม ขนาด 3 - 6 มิลลิเมตร สะท้อนแสงได้ ผลการวิเคราะห์รูปร่างของหอยทั้งตัวใหญ่ ตัวกลาง และตัวเล็กโดยการสร้างสูตรสมการรูปวงรี (Ellipse) มีค่าอยู่ในช่วงที่แน่นอนอยู่ในช่วง 51 – 67 (ไม่มีหน่วย) ซึ่งแตกต่างจากวัสดุรูปทรงมาตรฐานอื่นๆ  ทำให้สามารถใช้ปัจจัยดังกล่าวในการแยกหรือค้นหาหอยได้

          สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมจะดำเนินการเพื่อต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบระบบตรวจจับหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ  เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ระบบตรวจจับหอยศัตรูกล้วยไม้ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและมีราคาย่อมเยาว์ต่อไป