คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อายุเก็บเกี่ยวเมล็ดปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: อายุเก็บเกี่ยวเมล็ดปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ (/showthread.php?tid=2296)อายุเก็บเกี่ยวเมล็ดปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ - doa - 02-17-2017

อายุเก็บเกี่ยวเมล็ดปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
วิมล แก้วสีดา, วัชรพล บำเพ็ญอยู่, ปฏิพัทธ์ ใจปิน, ศศิธร วรปิติรังสี และวีระ วรปิติรังสี
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน

          การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์สิบสองปันนา ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ตั้งแต่ตุลาคม 2555 ถึงกันยายน 2557 เพื่อหาอายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์สิบสองปันนา โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี 5 ซ้ำ โดยนำเมล็ดพันธุ์จากกรรมวิธีต่างมาศึกษาทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก ความมีชีวิต และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่าเมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 81 - 85 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 94.4% รองลงมา คือ เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 76 - 80 วันหลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์การงอก 87.4% ความมีชีวิตของเมล็ดปัญจขันธ์พบว่า เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 81 - 85 วันหลังดอกบาน มีความมีชีวิตของเมล็ด 96.6% รองลงมา คือ เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 76 - 80 วันหลังดอกบาน มีความมีชีวิตของเมล็ด 88.0% และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ซึ่งได้จากการศึกษาดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์พบว่า เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 81 - 85 วันหลังดอกบาน มีดัชนีการงอกของเมล็ด 15.44 รองลงมา คือ เมล็ดพันธุ์ปัญจขันธ์อายุ 76 - 80 วันหลังดอกบาน มีดัชนีการงอกของเมล็ด 12.90 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยวิธีวิเคราะห์แบบ DMRT