คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรค - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรค (/showthread.php?tid=23)อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรค - doa - 10-12-2015

อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรค
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Cladosporium จากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สตูล ตรัง สุโขทัย เลย เพชรบูรณ์ สระบุรี และขอนแก่น ได้ตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อรา Cladosporium โดยตัวอย่างพืชที่แสดงอาการไหม้โดยมีเชื้อรา Cladosporium เป็นเชื้อราสาเหตุคือ ไฮเดรนเยียและช่อดอกมะม่วง และเมื่อจำแนกพบว่าเชื้อรา Cladosporium ที่แยกได้คือ เชื้อรา Cladosporium cladosporioides