คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทยโดยวิธีผสมผสานให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทยโดยวิธีผสมผสานให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง (/showthread.php?tid=2348)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทยโดยวิธีผสมผสานให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง - doa - 03-23-2017

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทยโดยวิธีผสมผสานให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เพทาย กาญจนเกษร, อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด, สุภัค  แสงทวี, ศิริจันทร์  อินทร์น้อย, กุลวดี  ฐานกาญจน์ และรพีพร  ศรีสถิต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

          การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทยโดยใช้วิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชในการผลิตด้วยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management (IPM)) ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐมทำการทดลองในแปลงผักชีไทยของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 255 – กันยายน 2557 พบว่ากรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 1,337 กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 1,360 กก./ไร่ ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ มีความใกล้เคียงกันทั้งสองกรรมวิธี โดยกรรมวิธีของเกษตรกร มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 2.30  ส่วนกรรมวิธีทดสอบ มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และจากการสุ่มตัวอย่างผลผลิตเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตพบว่า มีสารพิษตกค้างในกรรมวิธีของเกษตรกร ตรวจพบสาร Cypermethrin และ Chorpyrifos ในปริมาณ 0.02 - 0.03 mg/kg