คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง (/showthread.php?tid=2349)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง - doa - 03-23-2017

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ (E. coli และ Salmonella spp.)และแมลงศัตรูปนเปื้อนจังหวัดขอนแก่น
ศุภชัย อติชาติ, กุศล ถมมา, รพีพร ศรีสถิต, วัชราพร ศรีสว่างวงศ์, จารุพงษ์ ประสพสุข และเอกรัฐ พรหมดีราช
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

          ทำการศึกษาการลดการปนเปื้อนจากเชื้อสาเหตุ E. coli และ Salmonella spp. และสารพิษตกค้าวในโหระพา จังหวัดขอนแก่น โดยการทดลองใช้เทคโนโลยีการผลิตผักของกรมวิชาการ ตั้งแต่การเตรียมดิน การใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม่า การตรวจนับแมลงและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องที่เหมาะสม ที่แปลงเกษตรกรบ้านหนองทุ่ม อ.โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เริ่มปี 2556 และ สิ้นสุด 2557 เปรียบเทียบ  2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีของเกษตรกรที่ทำอยู่และกรรมวิธีของกรมวิชาการพบว่า กรรมวิธีทดสอบไม่พบการปนเปื้อนเชื้อสาเหตุและสารพิษตกค้างทั้งสองปี เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม