คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=32)
+--- เรื่อง: การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ (/showthread.php?tid=2420)การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ - doa - 09-13-2018

การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ
มงคล ตุ่นเฮ้า, วิชัย โอภานุกูล, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, อนุชา เชาว์โชติ, มานพ คันธามารัตน์, ประยูร จันทองอ่อน และรังสิทธ์ ศิริมาลา

          ต้นแบบเครื่องบำรุงตออ้อยแบบอัตโนมัตินี้ ได้ออกแบบสร้างเพื่อใช้ทดสอบกับแทรคเตอร์ขนาดกลาง 36 - 50 แรงม้าโดยมีขนาดเครื่องประมาณ 1 x 1 เมตร รับกำลังขับจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรคเตอร์ เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นสำหรับการตัดอ้อยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้หน่ออ้อยใหม่ที่มีความแข็งแรง การทดสอบพบว่า การเลือกใช้ใบมีดตัดที่มีลักษณะวงเดือนให้ผลการตัดที่ดีกว่าใบมีมีดตัดแบบเหล็กแบน ความเร็วรอบการตัดที่ใช้ทดสอบไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนระบบส่งกำลังที่ใช้โซ่กับชุดเกียร์อัตฺโนมัติ CVT ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้วยเช่นกัน