คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และชิลี - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และชิลี (/showthread.php?tid=2481)การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และชิลี - doa - 12-13-2018

การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐชิลี
วรัญญา มาลี, อลงกต โพธิ์ดี, ชวลิต จิตนันท์, สุนัดดา เชาวลิต และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐชิลี ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบชนิดศัตรูพืชกักกันและหาแนวทางการกำหนดมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชสำหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชในการนำเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐชิลี โดยดาเนินการตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 2 กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (International Standards for Phytosanitary Measures: ISPM No. 2 Framework for pest risk analysis) และ ฉบับที่ 11 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับศัตรูพืชกักกัน (ISPM No.11 Pest risk analysis for quarantine pest) ผลการศึกษาได้ข้อมูลทั่วไปของสาลี่ที่ปลูกในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐชิลี การส่งออก การรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออก ข้อมูลศัตรูสาลี่ที่มีรายงานพบในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐชิลี ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชได้ศัตรูพืชกักกันและแนวทางการกำหนดมาตรการนำเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และทราบชนิดของแมลงและไรศัตรูพืชที่ไม่มีในประเทศไทยและมีโอกาสติดมากับผลสาลี่สดนำเข้าจากสาธารณรัฐชิลี ซึ่งจะมีการดำเนินการต่อในปี 2561