คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมนำเข้าจากจีน และสหรัฐอเมริกา - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมนำเข้าจากจีน และสหรัฐอเมริกา (/showthread.php?tid=2490)ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมนำเข้าจากจีน และสหรัฐอเมริกา - doa - 12-17-2018

ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมนำเข้าจากจีน และสหรัฐอเมริกา
โสภา มีอำนาจ, ชลธิชา รักใคร่, ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, วันเพ็ญ ศรีชาติ, วานิช คำพานิช, จันทร์พิศ เดชหามาตย์ และณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ผักกาดหอม (Lettuce; Lactuca sativa L.) เป็นพืชวงศ์ Asteraceae ในประเทศไทยมีการปลูกเพื่อบริโภคจำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ จากการสืบค้นพบศัตรูพืชที่สำคัญ จำนวน 13 ชนิด จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน 11 ครั้ง น้ำหนักโดยรวม 33,252.4 กิโลกรัม นำเข้าทางด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และไปรษณีย์ และมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากสหรัฐอเมริกา 14 ครั้ง น้ำหนักโดยรวม 6,685.69 กิโลกรัม นำเข้าทางด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลาดกระบัง และท่าเรือกรุงเทพฯ ผลการตรวจศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า แว่นขยายและภายใต้กล้องสเตอริโอพบเมล็ดวัชพืช 8 ชนิด ได้แก่ Ageratina adephora, Amaranthus retroflexus, Amaranthus viridis, Cleome vicosa, Eleusine indica, Setaria viridis, Sonchus arvensis และ Oxalis corniculata ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน ผลการตรวจเชื้อราบนเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี Blotter method พบเชื้อรา 8 ชนิดได้แก่ Alternaria tenuis, Alternaria raphani, Cladosporium sp., Curvularia lunata, Drechslera halodes, Fusarium semitectum, Fusarium oxysporum และ Ulocladium sp. บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน และตรวจพบเชื้อรา 1 ชนิด คือ Alternaria tenuis บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากสหรัฐอเมริกา ผลการตรวจแบคทีเรียด้วยวิธี Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมนำเข้า ผลการตรวจเชื้อไวรัสด้วยวิธี ELISA และ PCR ไม่พบเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม ผลการปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom test) และตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกผักกาดหอมไม่พบอาการผิดปกติ และไม่พบศัตรูพืชเป้าหมายที่เป็นสาเหตุของโรคพืช จากข้อมูลเบื้องต้นนี้สามารถนำไปสร้างฐานข้อมูลศัตรูพืชจากต่างประเทศ และจัดทำคู่มือการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชของผักกาดหอมเบื้องต้น