คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การจัดการโรครากโพรงของหน้าวัว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การจัดการโรครากโพรงของหน้าวัว (/showthread.php?tid=251)การจัดการโรครากโพรงของหน้าวัว - doa - 11-18-2015

การจัดการโรครากโพรงของหน้าวัว
ธิติยา สารพัฒน์, ไตรเดช ข่ายทอง และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การจัดการโรครากโพรงของหน้าวัวเพื่อให้ได้วิธีการควบคุมไส้เดือนฝอยรากโพรงแบบผสมผสานโดยทดสอบด้วยกรรมวิธี 3 ชุดทดลอง ได้แก่ ชุดสารเคมี ชุดเชื้อราปฏิปักษ์ และชุดความร้อน ผลการทดลองพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับชุดควบคุม อย่างไรก็ตามทั้งแต่ละชุดทดลองไม่แตกต่างกัน abamectin กับ fipronil Paecilomyces lilacinus กับ Trichoderma harzinum และน้ำร้อน 55 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที กับร้อน 55 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ระหว่าง Trichoderma harzinum และ fipronil เมื่อเทียบกับชุดความร้อน และต้องดำเนินการวิจัยต่อเพื่อทดสอบซ้ำ