คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) (/showthread.php?tid=2513)การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) - doa - 12-17-2018

การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae)
อทิติยา แก้วประดิษฐ์, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล และรจนา ไวยเจริญ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การศึกษาผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนตัวห้ำ C. exiguus ทำการทดสอบความเป็นพิษของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนตัวห้ำ โดยวิธีสเปรย์โดนตัวและวิธี dry-film แต่ละการทดลองวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ จำนวน 15 กรรมวิธี จากการทดลองผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อมวนตัวห้ำ โดยวิธีสเปรย์โดนตัวและวิธี dry-film พบว่า สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช และสารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช ที่ใช้ทดสอบทุกชนิดในการทดลองนี้มีความปลอดภัยต่อระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ส่วนสารป้องกันกำจัดแมลงที่มีพิษรุนแรงที่สุดต่อมวนตัวห้ำ คือ thiamethoxam/lambda-cyhalothrin และ thiamethoxam