คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ (/showthread.php?tid=2514)การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ - doa - 12-17-2018

การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ Mass Rearing of Amblyseius spp. Control Thrips
อทิติยา แก้วประดิษฐ์, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล และรจนา ไวยเจริญ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ำ A. californicus ในการกินเพลี้ยไฟ 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟพริก S. dorsalis เพลี้ยไฟถั่ว C. phaseoli และเพลี้ยไฟฝ้าย T. palmi พบว่าตลอดอายุขัยของไรตัวห้ำ A. californicus สามารถกินเพลี้ยไฟ 3 ชนิดได้เท่ากับ 24.15±23.2 21.10±1.86 และ 24.15±2.62 ตัวตามลำดับ ไรตัวห้ำ A. californicus กินเพลี้ยไฟพริกและเพลี้ยไฟฝ้ายได้มากกว่าเพลี้ยไฟถั่วซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ำ A. swirskii พบว่าตลอดอายุขัยของไรตัวห้ำ A. swirskii กินเพลี้ยไฟ 3 ชนิดได้เท่ากับ 60.80±4.16 58.40±4.81 66.50±5.54 ตัว ตามลำดับ ซึ่งไรตัวห้ำ A. swirskii กินเพลี้ยไฟฝ้ายได้มากที่สุดซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับเพลี้ยไฟอีกสองชนิด