คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษา สารแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ของ Sarcocystis singaporensis - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การพัฒนาวิธีการเก็บรักษา สารแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ของ Sarcocystis singaporensis (/showthread.php?tid=2515)การพัฒนาวิธีการเก็บรักษา สารแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ของ Sarcocystis singaporensis - doa - 12-17-2018

การพัฒนาวิธีการเก็บรักษา สารแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ของ Sarcocystis singaporensis โดยใช้ potassium dichromate (K2Cr2O7) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสำหรับผลิตเป็นเหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนู
วิชาญ วรรธนะไกวัล, ปราสาททอง พรหมเกิด, ดาราพร รินทะรักษ์, ปิยาณี หนูกาฬ และทรงทัพ แก้วตา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การเก็บรักษาสปอร์โรซีสต์ของปรสิตโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis ในการศึกษาครั้งนี้ ทำการเปรียบเทียบกรรมวิธีการเก็บรักษาเชื้อที่แตกต่างกัน 3 กรรมวิธี ได้แก่ การล้างด้วยวิธี Sheather’s sucrose flotation/ Saturate NaCl solution และน้ำประปา เก็บรักษาลงในสารละลาย 2% potassium dichromate (K2Cr2O7) ที่อุณหภูมิ 4 - 10 ๐C โดยเปรียบเทียบกับวิธีการล้างแบบปกติด้วยน้ำประปา ทำการทดลองหาศักยภาพความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อกับหนูทดลอง และเปอร์เซนต์การมีชีวิตของเชื้อ ทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี พบว่าศักยภาพความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อกับหนูทดลอง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาเชื้อ 6 เดือน, 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี นั้น มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การตายของหนูทดลองเท่ากับ 100, 100, 37.5 และ 18.75% ตามลำดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเปอร์เซนต์การมีชีวิตของเชื้อ ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาเชื้อ 6 เดือน, 1 ปี, 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี นั้น อยู่ที่ 93.5, 74.5, 68.25 และ 55.25% ตามลำดับ