คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema ชนิดต่างๆ ที่มีต่อหนอนผีเสื้อศัตร - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema ชนิดต่างๆ ที่มีต่อหนอนผีเสื้อศัตร (/showthread.php?tid=2517)ระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema ชนิดต่างๆ ที่มีต่อหนอนผีเสื้อศัตร - doa - 01-15-2019

ระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema ชนิดต่างๆ ที่มีต่อหนอนผีเสื้อศัตรูพืช
สุวิมล วงศ์พลัง, วิไลวรรณ เวชยันต์ และอิศเรส เทียนทัด
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema carpocapsae, Steinernema riobrvae และ Steinernema glaseri ที่มีต่อหนอนกินรังผึ้ง วัย 5 หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย วัย 3 ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบ ศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2561 โดยวิธีหยดไส้เดือนฝอยลงบนอาหารเทียมและกระดาษกรอง ผลการทดลองพบว่า ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae มีค่า LC50 ระหว่าง 2.252 – 3.995 IJs/หนอน 1 ตัว โดย S. carpocapsae มีระดับความเป็นพิษต่อหนอนกินรังผึ้งสูงที่สุด (ค่า LC50 ต่ าสุด 2.252 IJs/หนอน 1 ตัว) ไส้เดือนฝอย S. riobrave มีค่า LC50 ระหว่าง 0.732 – 13.684 IJs/หนอน 1 ตัว มีระดับความเป็นพิษต่อหนอนกระทู้หอมสูงที่สุด (ค่า LC50 ต่ าสุด 0.732IJs/หนอน 1 ตัว) ไส้เดือนฝอย S. galseri มีค่า LC50 ระหว่าง 6.480 – 30.316IJs/หนอน 1 ตัว มีระดับความเป็นพิษต่อหนอนหนอนกินรังผึ้งสูงที่สุด (ค่า LC50 ต่ าสุด 6.480IJs/หนอน 1 ตัว)