คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (/showthread.php?tid=2521)การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) - doa - 01-15-2019

การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) ควบคุมแมลงวันผลไม้
ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์, พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์, กาญจนา ไวยเจริญ, กรกต ดำรักษ์ และสัญญาณี ศรีคชา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการเก็บรวบรวมผักและผลไม้ที่มีการทำลายของแมลงวันผลไม้จากแปลงปลูกผักและผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ชลบุรี และกรุงเทพฯ พบแมลงวันผลไม้ B. dorsalis B. correcta และ B. latifrons แต่แตนเบียน D. longicaudata พบในธรรมชาติปริมาณน้อย โดยเมื่อนำแตนเบียน D. longicaudata มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการมีเปอร์เซ็นต์การเบียนต่ำ ทำให้ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณมากได้และกำลังดำเนินการเก็บแตนเบียน D. longicaudata จากในธรรมชาติจากแปลงอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณมากสำหรับในการศึกษาแมลงอาศัยที่เหมาะสมของแตนเบียน D. longicaudata ต่อไป