คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานของหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานของหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) (/showthread.php?tid=2536)ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานของหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) - doa - 01-17-2019

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานของหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) กับความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช quinclorac
จรัญญา ปิ่นสุภา, ปรัชญา เอกฐิน และจรรยา มณีโชติ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานของหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) กับความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช quinclorac ดำเนินการทดลอง โดยเก็บเมล็ดหญ้าข้าวนกที่ระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวและสงสัยว่าต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช quinclorac ในเขตภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย และกำแพงเพชร และเก็บเมล็ดหญ้าข้าวนกที่ระบาดในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแปลงที่ไม่มีการใช้สารกำจัดวัชพืช quinclorac เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมในการทดลอง (susceptible check) ได้แก่ น่าน แพร่ อุครดิตถ์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น หลังจากนั้นนำเมล็ดหญ้าข้าวนกจำนวน 36 ประชากรที่เก็บในพื้นที่ปลูกข้าวและสงสัยว่าต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช quinclorac ในเขตภาคกลาง ทดสอบระดับความต้านทานสารกำจัดวัชพืช quinclorac อัตรา 120 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ (ตามค าแนะนำข้างฉลากสาร) พ่นที่ระยะข้าวนกมีจำนวนใบ 2 - 3 ใบ พบว่าประชากรหญ้าข้าวนกโดยส่วนใหญ่มีความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช quinclorac โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอดตามมากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ มีเพียงประชากรเดียวที่พบในตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ประชากรหญ้าข้าวนกกำลังพัฒนาความต้านทาน (Developing resistant population)โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอดตามน้อย
กว่า 20 เปอร์เซ็นต์