คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris (/showthread.php?tid=2551)การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris - doa - 01-28-2019

การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris
มะโนรัตน์ สุดสงวน, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เก็บตัวอย่างโรคพืชจากแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว และปาล์มน้ำมัน โดยเก็บจากพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ลำพูน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560 แยกราจากตัวอย่างโรคพืชด้วย วิธี tissue transplanting สามารถแยกรา Curvularia spp. ได้จำนวน 11 ไอโซเลท และรา Bipolaris spp. ได้จำนวน 9 ไอโซเลท ทำการเก็บสายพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อจัดจำแนกชนิดต่อไป และได้ตัวอย่างแห้งโรคพืชเข้าพิพิธภัณฑ์โรคพืช จำนวน 37 ตัวอย่าง