คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis (/showthread.php?tid=2554)การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis - doa - 04-04-2019

การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ลักษณะอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis พบลักษณะอาการด่างเหลืองหรือใบซีด (chlorosis) เป็นวงแหวน (ring spot) และใบจุด (local lesion) ในสวนกล้วยไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และเมื่อทำการเก็บตัวอย่างดังกล่าวมาทำการศึกษาบนพืชทดสอบ โดยปลูกเชื้อด้วยวิธี mechanical พบว่าในยาสูบ (Nicotiana benthamiana) เกิดลักษณะอาการจุดแผลสีเหลือง (chlorotic spot) บนใบที่ปลูกเชื้อและต่อมาเนื้อเยื่อเป็นจุดเหลืองและตาย ส่วนมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum), โทงเทง (Physalis minima), ถั่วพุ่ม (Vigna sinensis) และคีโนโปเดียม (Chenopodium quinoa) พบแผลขยายเป็นวงสีเหลืองบนใบและเกิดอาการจุดตายบนใบภายหลังปลูกเชื้อได้ประมาณ 15 - 20 วัน และเมื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus (CaCV) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยเทคนิค Brandes’ dip ผลปรากฏว่าไม่พบอนุภาคของเชื้อไวรัส และนอกจากนั้นได้ดำเนินการสกัด RNA จากตัวอย่างใบกล้วยไม้ Phalaenopsis ที่แสดงอาการ รวมทั้งทำการออกแบบและวิเคราะห์ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล และวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนต่อไป