คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv. syringae ในพื้นที่ปลูก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv. syringae ในพื้นที่ปลูก (/showthread.php?tid=256)การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv. syringae ในพื้นที่ปลูก - doa - 11-18-2015

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv. syringae ในพื้นที่ปลูกหอม กระเทียม เพื่อการส่งออก
ทิพวรรณ กันหาญาติ, ดารุณี ปุญญพิทักษ์, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจแบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv. syringae ในพื้นที่ปลูกหอม และกระเทียม ดำเนินการสำรวจแบบเฉพาะเจาะจง (specific survey) เพื่อให้ทราบข้อมูลแบคทีเรีย P. syringae pv. syringae ในพื้นที่สำรวจและในเวลาที่กำหนด ดำเนินการโดยตรวจเอกสารข้อมูลของเชื้อแบคทีเรีย และลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. syringae pv. syringae ที่พบในหอมและกระเทียม ทดสอบวิธีการตรวจสอบเชื้อ P. syringae pv. syringae โดยใช้เทคนิค PCR จากตัวอย่างหอมหาแหล่งปลูกหอมและกระเทียมพร้อมทั้งวางแผนการสำรวจโรค ทำการสำรวจเก็บตัวอย่างหอมแดงและดินปลูกหอม จากจังหวัดศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ จำนวน 15 ตัวอย่าง นำมาตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อแยกเชื้อ P. syringae pv. syringae ผลการตรวจแยกเชื้อ P. syringae pv. syringae สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียที่เรืองแสงได้จำนวน 20 isolate นำตรวจสอบโดยเทคนิค PCR พบว่า แบคทีเรียทั้งหมดไม่ใช่แบคทีเรีย P. syringae pv. syringae