คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea (/showthread.php?tid=2562)ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea - doa - 04-04-2019

ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ดาราพร รินทะรักษ์, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ และปราสาททอง พรหมเกิด
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ดำเนินการศึกษาชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยซัคซีเนียในแปลงปลูกกล้วยไม้จังหวัดนครปฐมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เก็บตัวอย่าง จากจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรีได้ทั้งหมด 95 ตัวอย่าง เพื่อนำไปศึกษาชีววิทยาต่อในห้องปฏิบัติการ ค่าพลวัตประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าต่ำสุดในเดือนเดือนมิถุนายน 2560 (4.60 ตัวต่อตารางเมตร) และมีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2560 (เท่ากับ 63.6 ตัวต่อตารางเมตร) คาดว่าปริมาณน้ำ ฝนและฤดูกาลมีผลต่อพลวัตของหอยซัคซีเนีย ทั้งนี้จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีเพื่อให้เข้าใจพลวัตของหอยชนิดนี้ในสวนกล้วยไม้ได้สมบูรณ์