คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis (/showthread.php?tid=2563)ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis - doa - 04-04-2019

ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis
ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ดาราพร รินทะรักษ์ และปราสาททอง พรหมเกิด
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจการแพร่กระจายของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ได้ตัวอย่าง 650 ตัว โดยแพร่กระจายตามแหล่งน้ำจืดทุกภาคในประเทศไทย จำแนกชนิดได้ 1 ชนิด คือ Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) ศึกษาศักยภาพการกินโดยเปรียบเทียบอัตราการกินพืชอาหาร 8 ชนิด ได้แก่ ใบพาย Cryptocoryne sp. อเมซอน Echinodorus sp. หญ้าเทเนลูส Echinodorus tenellus สาหร่าย Cabomba sp. สาหร่าย Egeria sp. อนูเบียส Anubias sp. ชบาน้ำ Aponogeton sp. และบัวประดับ Nymphaea sp. พบว่าอัตราการกินพืชอาหารทุกชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การศึกษาชีววิทยาด้านวงชีวิต การผสมพันธุ์ วางไข่และการเจริญเติบโต อยู่ระหว่างการศึกษาในปี 2561