คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่ (/showthread.php?tid=2568)ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่ - doa - 04-04-2019

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่
อัณศยา พรมมา, ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย และเอกรัตน์ ธนูทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดหญ้าตีนกาใหญ่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งหมด 42 จังหวัด พบหญ้าตีนกาใหญ่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ สระบุรี กาญจนบุรี ตาก และนครพนม และการศึกษาลักษณะเมล็ด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม่ และนครพนม พบว่าเมล็ดหญ้าตีนกาใหญ่มีสีน้ำตาล ผิวมีลักษณะเป็นคลื่นขรุขระ เมล็ดมีความกว้างและความยาวอยู่ระหว่าง 0.55 - 0.59 และ 0.86 - 1.00 มิลลิเมตร ตามลำดับ