คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของลูกใต้ใบใบใหญ่ (Phyllanthus caroliniensis Walter) - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของลูกใต้ใบใบใหญ่ (Phyllanthus caroliniensis Walter) (/showthread.php?tid=2569)ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของลูกใต้ใบใบใหญ่ (Phyllanthus caroliniensis Walter) - doa - 04-04-2019

ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของลูกใต้ใบใบใหญ่ (Phyllanthus caroliniensis Walter)
ธัญชนก จงรักไทย ศิริพร ซึงสนธิพร อัณศยา พรมมา เอกรัตน์ ธนูทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         สำรวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดลูกใต้ใบใบใหญ่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งหมด 28 จังหวัด พบลูกใต้ใบใบใหญ่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และสระบุรี และการศึกษาลักษณะเมล็ด พบว่าเมล็ดเมล็ด สีน้ำตาลเข้ม มีจุดเรียงเป็นแถวบนผิวเมล็ด เมล็ดมี 3 ด้านชัดเจน มีขนาดเมล็ดเฉลี่ย คือ ยาว 1.22 มิลลิเมตร (ต่ำสุด 1.10 มิลลิเมตร สูงสุด 1.32 มิลลิเมตร) และกว้าง 1.03 มิลลิเมตร (ต่ำสุด 0.87 มิลลิเมตร สูงสุด 1.12 มิลลิเมตร) และไม่งอกเมื่อเพาะในห้องปฏิบัติการ ภายใต้อุณหภูมิห้อง ซึ่งอาจเกิดจากการพักตัว