คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช (/showthread.php?tid=2574)การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช - doa - 04-18-2019

การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, มะโนรัตน์ สุดสงวน และสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

          เก็บตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคราสนิม ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 จากจังหวัด เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยโสธร และชัยภูมิ จำนวน 22 ตัวอย่าง ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สกัดและเพิ่มปริมาณของ DNA ตำแหน่ง ITS ของราสนิม จำนวน 2 ไอโซเลท จากตัวอย่างใบสัก และใบเบญจมาศ ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ พบว่าคือ Olivea tectonae และ Puccinia horiana