คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจำแนกชนิดแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ในประเทศไทย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจำแนกชนิดแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ในประเทศไทย (/showthread.php?tid=2576)การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจำแนกชนิดแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ในประเทศไทย - doa - 04-18-2019

การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจำแนกชนิดแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ในประเทศไทย
วิมลวรรณ โชติวงศ์, คมสัน หงภัทรคีรี และพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

        การสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างแมงมุมในสกุล Latrodectus ของประเทศไทย 12 จังหวัด เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุดกันยายน 2562 จากนั้นนำตัวอย่างมาศึกษาลักษณะอนุกรมวิธานและจำแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ โดยการใช้ลักษณะทางอนุกรมวิธานที่สำคัญในการจำแนกชนิด เช่น การจัดเรียงตัวของตา ลักษณะของส่วนหัวและอก ลักษณะรูปร่างและลวดลายบนส่วนหลัง ความยาวของขาและลักษณะปล้องสุดท้ายของขาคู่ที่ 4 ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย ผลจากการศึกษาพบแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล Latrodectus geometricus C. L. Koch, 1841 และกลุ่มแมงมุมแม่ม่ายหลังเพลิง L. elegans Thorell, 1898