คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรค - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรค (/showthread.php?tid=258)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรค - doa - 11-18-2015

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของขิง
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, บูรณี พั่วงษ์แพทย์, ทิพวรรณ กันหาญาติ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

        การเพาะเลี้ยงและผลิตสปอร์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No. 4 โดยการทดสอบการสร้างสปอร์บนอาหารชนิดต่างๆ ได้แก่ TSB, NB และ YT พบว่า อาหารสูตร YT สามารถทำให้เเชื้อ BS สายพันธุ์ดินรากยาสูบ 4 สามารถสร้างสปอร์ได้มากที่สุด

       การเตรียมสูตรสำเร็จแบบเม็ด ทำการทดสอบส่วนผสมต่างๆ ในการผลิตสูตรสำเร็จแบบเม็ดโดยใช้ผงทาคัมและอัลจิเนต และ โดยใช้ส่วนผสมของ sodium carboxymethyl cellulose (SCMC), microcrystalline cellulose (MCC), lactose, talcum และ magnesium stearate ในอัตราส่วน 2 : 40 : 20 : 37 : 1 พบว่า มีความสม่ำเสมอและการกระจายตัวของแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 อยู่ในระหว่างการทดสอบความอยู่รอดของแบคทีเรียในสูตรเม็ด