คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การผลิตแอนติบอดีของเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) ในระบบเซลล์แบคที - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การผลิตแอนติบอดีของเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) ในระบบเซลล์แบคที (/showthread.php?tid=2581)การผลิตแอนติบอดีของเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) ในระบบเซลล์แบคที - doa - 04-18-2019

การผลิตแอนติบอดีของเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) ในระบบเซลล์แบคทีเรีย
กาญจนา วาระวิชะนี และแสนชัย คำหล้า
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

    สำรวจตัวอย่างในแปลงปลูกพื้นภาคตะวันออกเฉียงรวม 2 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา และจ.ขอนแก่น ได้ตัวอย่างใบและผลแตงโมจำนวนรวม 30 ตัวอย่าง จากลักษณะอาการเนื้อใบไหม้เนื้อเยื่อผลแผลที่นูนไหม้ดำ และแห้งเป็นสะเก็ดสีน้ำตาลเข้ม และพบแมลงศัตรูพืชและเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสดังกล่าวจากแปลงปลูกที่ทำการสำรวจ จากผลการตรวจหาเชื้อไวรัส WSMoV ด้วยเทคนิค DAS-ELISA (Agdia) ตรวจพบเพียง 5 ตัวอย่าง นำมาตรวจสอบผลด้วยเทคนิค RT-PCR พบว่าทั้ง 5 ตัวอย่างแสดงแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 800 bp จากคู่ไพร์เมอร์ที่ออกแบบจากส่วน nucleocapsid protein เท่านั้น ดังนั้น ในปี 2561 จำเป็นต้องออกแบบไพร์เมอร์คู่ใหม่จากส่วนยีน nonstructural protein เพื่อใช้เป็นทางเลือกในขั้นตอนการผลิตโปรตีนที่เป็นแอนติเจนสำหรับนำไปผลิตแอนติบอดีต่อไป