คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
พัฒนาเทคนิคการตรวจหา immunodominant membrane protein genes (IDPs) ของเชื้อไฟโตพลาสมา - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: พัฒนาเทคนิคการตรวจหา immunodominant membrane protein genes (IDPs) ของเชื้อไฟโตพลาสมา (/showthread.php?tid=2582)พัฒนาเทคนิคการตรวจหา immunodominant membrane protein genes (IDPs) ของเชื้อไฟโตพลาสมา - doa - 04-18-2019

พัฒนาเทคนิคการตรวจหา immunodominant membrane protein genes (IDPs) ของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
กาญจนา วาระวิชะนี และแสนชัย คำหล้า
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          จากรายงานต่างประเทศอ้างอิงว่า imp gene ของเชื้อไฟโตพลาสมาสามารถตรวจพบได้ง่ายภายใน cytoplasm พืชหลังถูกเชื้อสาเหตุเข้าทำลายซึ่ง imp gene เป็นยีนชนิดหนึ่งของ immunodominant membrane protein genes (IDPs) ที่สามารถนำมาใช้ในการหาสาเหตุดังกล่าวได้ด้วยเทคนิค PCR ปี 2560 ได้ออกแบบไพร์เมอร์จำนวน 2 คู่ โดยอาศัยฐานข้อมูล GenBank ของ ACCESSION : AB469007, GenBank: FN658503 เมื่อทดสอบความเหมาะสมด้วยเทคนิค PCR กับตัวอย่างอ้อยใบขาว พบว่าไพร์เมอร์ได้ทั้ง 2 คู่ ไม่เหมาะสมนำมาใช้ตรวจหา imp gene