คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริก (/showthread.php?tid=2586)ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริก - doa - 04-18-2019

ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริก
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และสุภราดา สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริกได้ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในพริก ทำการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มิถุนายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ำ 9 กรรมวิธี คือกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, chlorantraniliprole 5.17% SC, emamectin benzoate 1.92% EC, lufenuron 5% EC, spinetoram 12% SC, indoxacarb 15% EC, chlorfenapyr 10% SC และ methoxyfenozide 24% SC เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ พบว่ากรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole 5.17% SC, chlorfenapyr 10% SC, indoxacarb 15% EC, emamectin benzoate 1.92% EC, spinetoram 12% SC, methoxyfenozide 24% SC, lufenuron 5% EC และ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในพริก และพบแมลงศัตรูธรรมชาติหนอนกระทู้หอม 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff))