คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา (/showthread.php?tid=2588)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา - doa - 04-18-2019

ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา
สุเทพ สหายา, อุราพร หนูนารถ, วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกรู, สมรวย รวมชัยอภิกุล และสรรชัย เพชรธรรมรส
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

      ศึกษาประสิทธิภาพของสาร ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา ดำเนินการที่แปลงเกษตรกร อำเภอเมืองท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร sulfoxaflor 50% WG อัตรา 10 กรัม./น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร imidacloprid 35 % SC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร spirotetramat 24% SC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร spinetoram 12% SC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร abamectin/ chlorantraniliprole 1.8/4.5% W/V SC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 10 มล/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร สารสกัดสะเดาไทย 111 อัตรา 100 มล./น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารกำจัดแมลง โดยมีกรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate 1.92% W/V EC อัตรา 10 มล/น้ำ 20 ลิตร เป็นตัวเปรียบเทียบ พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา