คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว (/showthread.php?tid=2597)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว - doa - 04-19-2019

ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida) ในกระเจี๊ยบเขียว
สมรวย รวมชัยอภิกุล และอุราพร หนูนารถ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 7 กรรมวิธี 3 ซ้ำ พ่นสาร thiamethoxam 25% WG, dinotefuran 10% WP, clothianidin 16% SG, imidacloprid 70% WG, fipronil5% SC และ emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 5 กรัม, 15 กรัม, 15 กรัม, 5 กรัม, 25 และ 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และไม่พ่นสารฆ่าแมลง พบว่าสารฆ่าแมลง fipronil 5% SC อัตรา 25 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร มีแนวโน้มประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ส่วนสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพรองลงมา ได้แก่ thiamethoxam 25% WG, dinotefuran 10% WP, imidacloprid 70% WP และ clothianidin 16% SG อัตรา 5, 15, 5 และ 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และสารกำจัดแมลงที่ใช้ไม่มีผลกระทบต่อกระเจี๊ยบเขียว