คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) (/showthread.php?tid=2606)ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) - doa - 04-19-2019

ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) ในกุหลาบ
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, นพพล สัทยาสัย, บุษบง มนัสมั่นคง และพวงผกา อ่างมณี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) ในกุหลาบ ดำเนินการทดสอบที่แปลงกุหลาบของเกษตรกร อ.เมือง จ.นครปฐม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) 4 ซ้ำ 7 กรรมวิธี ดังนี้ พ่นสาร dinotefuran 10% W/V SL อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร buprofezin 40% W/V SC อัตรา 25 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร cyantraniliprole 10% W/V OD อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร pymetrozine 50% W/V WG อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร bifenthrin 2.5% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ spirotetramat 15% W/V OD อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในกุหลาบ ในปีที่ 1 ได้แก่ buprofezin 40% SC อัตรา 25 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร bifenthrin 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดตัวอ่อนประมาณ 70 - 75% รองลงมาคือ cyantraniliprole 10% OD อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดประมาณ 65 - 70% โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบความเป็นพิษกับพืช ซึ่งต้องทำการทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันผลในปีถัดไป