คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR (/showthread.php?tid=262)การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR - doa - 11-18-2015

การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Realtime PCR ดำเนินการโดยได้ออกแบบ primer ที่มีความจำเพาะต่อ pth A gene ของแบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri ได้แก่ pth154R:5’ GGTGTGGTGCCTCGATAGAT 3’ and pth154F:5’AACAGACCATTGCCCTAT 3’ การทดสอบความเฉพาะเจาะจงและความไวของไพรเมอร์และทดสอบ profile ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของไพรเมอร์พบว่า ไพรเมอร์ที่ออกแบบไว้มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อ Xaxonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกริยา Real time PCR กับไพรเมอร์ที่ออกแบบเอา