คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus จากหัวพันธุ์มันฝรั่ง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus จากหัวพันธุ์มันฝรั่ง (/showthread.php?tid=2626)การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus จากหัวพันธุ์มันฝรั่ง - doa - 04-22-2019

การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus จากหัวพันธุ์มันฝรั่งนำเข้าโดยเทคนิค Real time PCR
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุ่งนภา ทองเคร็ง และชลธิชา รักใคร่
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus สาเหตุโรคเน่าวงแหวน (Bacterial Ring Rot disease) ของมันฝรั่งเป็นแบคทีเรียที่ทำความเสียหายให้กับระบบการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในหลายๆ ประเทศ ประเทศไทยนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการบริโภคและใช้เพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีศัตรูพืชกักกันติดเข้ามากับหัวพันธุ์มันฝรั่ง แบคทีเรีย C. michiganensis subsp. sepedonicus เป็นศัตรูพืชกักกันที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง จึงจำเป็นต้องระมัดระวังการเข้ามาของแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. sepedonicus การหาวิธีการตรวจสอบวินิจฉัยแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สำหรับป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินค้าเกษตร การทดลองนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. sepedonicus โดยวิธี real time PCR ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและความแม่นยำสูง โดยออกแบบไพรเมอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. sepedonicus จากยีน16S ribosomal RNA gene ส่วน 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer ยีนที่นำมาออกแบบไพรเมอร์คือยีน16S ribosomal RNA gene ส่วน 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer โดยได้ไพรเมอร์

          อยู่ในระหว่างการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis จึงยังไม่สามารถสกัด DNA จากแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis เพื่อนำมาเป็น DNA positive control