คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และสายพันธุ์ดินอ้อย no.6 - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และสายพันธุ์ดินอ้อย no.6 (/showthread.php?tid=263)การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และสายพันธุ์ดินอ้อย no.6 - doa - 11-18-2015

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง Bacillus subtilis สายพันธุ์ 4415 และสายพันธุ์ดินอ้อยno. 6 เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ดารุณี ปุญญพิทักักษ์, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุ่งนภา ทองเคร็ง, วิภาดา ทองทักษิณ และสุธามาศ ณ น่าน
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน

          การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 เพื่อเพิ่มปริมาณดำเนินการเลี้ยงในอาหารเหลว NGB และอาหารแข็ง NGA นำแบคทีเรียที่เพิ่มปริมาณได้ไปทำเป็นผงเชื้อโดยใช้ผงทาคัมเป็นวัสดุรองรับ ผลิตผงเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และ อ้อย no.6 จำนวน 2 กิโลกรัม ทดสอบอายุของการเก็บรักษาผงเชื้อ นำมาตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 ในผงเชื้อทุกเดือนเพื่อเช็คความอยู่รอดและปริมาณพบว่า ทดสอบอายุของการเก็บรักษาผงเชื้อเป็นเวลา 6 เดือน นำมาตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 ในผงเชื้อพบว่า มีปริมาณ 1X10(10) cfu/g และนำผงเชื้อไปทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในเรือนปลูกพืชทดลอง อยู่ในระหว่างการตรวจผลการทดสอบ