คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าสำหรับพริกติดพ่วงรถแทรกเตอร์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าสำหรับพริกติดพ่วงรถแทรกเตอร์ (/showthread.php?tid=2681)วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าสำหรับพริกติดพ่วงรถแทรกเตอร์ - doa - 06-04-2019

วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าสำหรับพริกติดพ่วงรถแทรกเตอร์
สราวุฒิ ปานทน

   การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าสำหรับพริกติดพ่วงรถแทรกเตอร์ ได้ออกแบบให้เครื่องปลูกต้นกล้าใช้รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง (35 – 50 แรงม้า) เป็นต้นกำลัง ลดการใช้แรงงานในการปลูกพริก นอกจากนี้เครื่องปลูกต้นแบบสามารถใช้ในการปลูกต้นกล้าแบบเพาะถาดได้หลายชนิด ต้นกล้าที่ใช้มีความสูงระหว่าง 10 - 15 เซนติเมตร ปลูกแบบแถวคู่ระยะระหว่างแถวประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 - 60 เซนติเมตร วงล้อปลูกมีถ้วยปลูก 4 ชุด โดยใช้ล้อขับส่งกำลังผ่านโซ่ให้วงล้อปลูกหมุน พาถ้วยปลูกรับต้นกล้าและนำต้นกล้าลงปลูก มีใบปาดกลบดินและระบบหยอดน้ำให้ต้นกล้าที่ปลูก ใช้คนป้อนต้นกล้า 2 คน ผลการทดลองพบว่า ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ 0.18 เมตร/วินาที เครื่องปลูกต้นกล้ามีความสามารถในการทำงาน 0.4 ไร่/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการทำงาน 77.36 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการปลูก 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกแบบยกร่อง และมีประสิทธิภาพการปลูก 84.09 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกแบบไม่ยกร่อง