คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) (/showthread.php?tid=275)ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) - doa - 11-18-2015

ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) Royle) และสาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum Linn.) และผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
คมสัน นครศรี และจรัญญา ปิ่นสุภา
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองพ่นสารกำจัดวัชพืช glyphosate, tricropyr, imazapy, diuron, 2,4-D และ copper sufate เพื่อกำจัดวัชพืชสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) Royle) และศึกษาผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ได้ดำเนินการในเรือนทดลอง ผลการทดลองพบว่า สารกำจัดวัชพืช diuron อัตรา 240 และ 480 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ สามารถกำจัดวัชพืชสาหร่ายหางกระรอกได้ดีที่ระยะ 15 วันหลังพ่นสาร ส่งผลให้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของสาหร่ายหางกระรอก จากการพ่นสาร diuron ทั้ง 2 อัตรา น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับการพ่นสาร copper sufate, glyphosate, tricropyr imazapyr, 2,4-D และการไม่พ่นสารกำจัดวัชพืชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่การพ่นสาร diuron ทั้ง 2 อัตรา เป็นพิษต่อปลานิลโดยเฉพาะอัตรา 480 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ พบการตายของปลานิลมากที่สุดในช่วง 7-10 วันหลังพ่นสาร หลังจากนั้นการตายของปลานิลลดลง จนไม่พบการตายของปลานิลที่ระยะ 20 วันหลังพ่นสาร