คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส (/showthread.php?tid=280)การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส - doa - 11-18-2015

การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส
ประภัสสร เชยคำแหง, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และรจนา ไวยเจริญ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส พบว่า สารฆ่าแมลง 8 ชนิด คือ malathion, thiamethoxam, dinotefuran, prothiofos, imidacloprid, chlorpyrifos, carbaryl, และ buprofezin มีพิษสูงต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสโดยทำให้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสตาย 80-95% ภายใน 6 ชั่วโมง และ White oil, Petroleum sprays oil ปลอดภัยต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสภายใน 6 ชั่วโมง ไม่พบการตาย