คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาปฏิกิริยาของทุเรียนพันธุ์ลูกผสมต่อเชื้อรา Phytopthora palmivora - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ศึกษาปฏิกิริยาของทุเรียนพันธุ์ลูกผสมต่อเชื้อรา Phytopthora palmivora (/showthread.php?tid=296)ศึกษาปฏิกิริยาของทุเรียนพันธุ์ลูกผสมต่อเชื้อรา Phytopthora palmivora - doa - 11-18-2015

ศึกษาปฏิกิริยาของทุเรียนพันธุ์ลูกผสมต่อเชื้อรา Phytopthora palmivora
นลินี ศิวากรณ์, ทรงพล สมศรี, เพลินพิศ สงสังข์ และศิริพร วรกุลดำรงชัย
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสถาบันวิจัยพืชสวน

         จากการทดลองปฏิกิริยาของทุเรียน 24 สายพันธุ์พบว่า ทุเรียนมีลักษณะที่ทำให้เชื้อเข้าไปอาศัยอยู่บนใบทุเรียนได้น้อย ได้แก่ สายพันธ์ลูกผสม 9-69-5 และ ICN 7-5-2-2 โดยตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็น 1.23 และพันธุ์การค้า ได้แก่ พันธุ์ชะนี ตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในระดับต่าที่สุดเป็น 1.58 ส่วนทุเรียนสายพันธุ์การค้าที่ตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในปริมาณมากที่สุด ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็น 3.93 และพันธุ์ลูกผสม ได้แก่ IICN 6-1-4-7 โดยตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็น 3.23